Kaustisk Soda - Sæbelud - Natriumhydroxid

Kaustisk Soda - Sæbelud - Natriumhydroxid

Pris fra 55,00 DKK

(inkl. moms)
Ingen bedømmelse

Kaustisk soda også kendt som Sæbelud eller Natriumhydroxid anvendes blandt andet til fremstilling af sæbe. 

Doseres i forhold til opskrift. 

Kaustisk soda er stærkt ætsende, anvend derfor altid gummihandsker og beskyttelsesbriller. 

Hæld altid kaustisk soda i væske, aldrig omvendt. 

INCI: Sodium hydroxide

 

Kaustisk Soda - Sæbelud - Natriumhydroxid
Varer
 
Pris
Note
Antal

Kaustisk Soda - Indeholder: Natriumhydroxid
Kodenummer: 00-4 (1993) - CAS: 1310-73-2 / INCI: Sodium hydroxide
Kaustisk Soda forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Hæld altid Kaustisk Soda direkte i væske aldrig omvendt. Hæld aldrig væske direkte i Kaustisk Soda.
Brug handsker og sikkerhedsbriller når du arbejder med Kaustisk Soda. Vask hænderne grundigt efter brug.

Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray. Sørg for god udluftning eller stå under emhætte når du arbejder med Kaustisk Soda.
Ved kontakt med øjnene: Skyl forsigtigt med rent vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. 
Ved indtagelse: Drik straks vand for at fortynde maveindholdet.
Ved kontakt med øjnene eller indtagelse af kaustisk soda, tag da hurtigst muligt på sygehus eller ring til giftlinjen på +45 82 12 12 12
Indholdet og eller beholderen bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler.
Opbevares utilgængeligt for børn.

Kommentarer 0